Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

1. Název

Obec Jezernice

IČ 70040915

DIČ CZ70040915

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Jezernice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostkou obce Ing. Pavlou Jochcovou  -  které jsou podřízeni:

 • Pavla Marková - hlavní účetní a správce rozpočtu, referent obecního úřadu
 • Jana Nováková - referent obecního úřadu, pokladní

Zřizovaná příspěvková organizace: Základní a mateřská škola Jezernice

 

Zastupitelstvo

V současné době má obec zastupitelstvo zvolené ve volbách, které se konaly 4. 11. 2014.

Ing. Jochcová Pavla - starostka obce
Ing. Šelle Milan - místostarosta obce

Ing. Bočán Hynek
Mgr. Hradilová Bronislava
Panák Zdeněk
Raška Radek
Mgr. Richterová Marcela
Zapletal Miloslav
Zemánková Marie

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor:

Ing. Bočán Hynek - předseda finančního výboru
Ing. Lollková Andrea - člen
Panák Zdeněk - člen

Kontrolní výbor:

Mgr. Richterová Marcela - předseda kontrolního výboru
PhDr. Bureš Radek - člen
Richterová Petra - člen

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa pro doručování

Obecní úřad Jezernice
Jezernice 206
751 31                                                                        

                                                           
e-mail:   podatelna@jezernice.cz

Datová schránka: i6kbive                          

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Jezernice
Jezernice 206
751 31        

 

4.3 Úřední hodiny

 • Po, St   8:00-12:00  13:00-17:00
 • Út, Čt   8:00-12:00  13:00-15:00
 • Pá         pro veřejnost zavřeno

 

4.4 Telefonní čísla:

Tel.:      581 771 750
Mobil:    734 736 575   

Starostka obce: Ing. Pavla Jochcová, mobil: 606 721 369

Základní a mateřská škola Jezernice: 581 771 752

4.5 Adresa internet: www.jezernice.cz

4.6 Elektronická podatelna: podatelna@jezernice.cz

5. Případné platby

Případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 164392178/0300
 • bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Poplatky

pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

 • poplatky za odpad
 • poplatky ze psů
 • poplatky ze vstupného

6. IČ: 70040915

7. DIČ: CZ70040915  Obec je od 1. 5. 2014 plátcem DPH

8. Dokumenty:

8.1 Hlavní dokumenty

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají na adrese: 

Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31

10. Příjem žádostí:
 

 • Písemně: Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31
 • Osobně: Obecní úřad Jezernice, Jezernice 206, 751 31
 • e-mailem: podatelna@jezernice.cz
 • datovou schránkou: i6kbive                          
 • Telefonicky:  581 771 750

Kontakty na úřad obce naleznete zde...

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů
   

Kdo může o informaci požádat

- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

11. Opravné prostředky:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

12. Formuláře: nejsou k dispozici

      osvobození či úleva od místního poplatku za odpad

13. Popisy postupu povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější předpisy:

Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací:

OÚ Jezernice poskytuje informace bezúplatně.

16. Licenční smlouvy

nejsou. Výhradní licence nebyly poskytnuty

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění

2012

2013

2014

2015 

2016

2017