Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jezernice

2. Důvod a způsob založení

Obec Obec Jezernice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1.1.2000 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 164392178/0300

6. IČ

70040915

7. DIČ

CZ70040915, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

2018

1. Poskytnutí veřejných prostředků Ing. Michaele Müllerové, IČ 73289167.pdf - zveřejněno 10.5.2018

2. Náklady na zajištění souladu s GDPR.pdf - zveřejněno 28.5.2018

3. Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.pdf - odpověď na žádost fyzické osoby - zveřejněno 4. 7. 2018

2019

1. Podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek subjekty Domistav CZ a.s., IČO 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o, IČO 26007177, oba se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, vůči Obci Jezernice - zveřejněno 22.8. 2019

2021

  1. Žádost podle zákona 106/1999 Sb./vyřízení žádosti - odloženo

Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. - odpověď - zveřejněno 23.8.2021

2022

 1. Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím/vyřízení žádosti - odloženo

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď - zveřejněno 27.4.2022

 

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: